همسفران

خاطراتی بیش نیستند آنچه همسفران ویسمن را در طول این سالها به هم پیوند داده و آنچه این پیوند را محکم تر میکند اهداف باشگاه همسفران است که همه در این مهم هم نظرند برای بالا بردن سطح روحیه و فرهنگ گردشگری در جامعه ، برای حفظ محیط زیست و آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور، برای حفظ منابع مالی و ارزی بخش گردشگری در داخل خود ایران ارتقائ سطح زندگی و اقتصاد جوامع مقصد گردشگری در جای جای این سرزمین عزیز، همه باید در یک مسیر گام بردارند و همه باید به یک هدف فکر کنند و آن اینکه :

# باهم باشیم